Reklamációs szabályzat

 1. Eladó felel az áru hibáiért és vevő köteles a reklamációt haladéktalanul érvényesíteni eladónál a reklamációs szabályzat szerint.
 2. Vevő a megrendelés eladó részére történő elküldése előtt a megfelelő mezőre kattintva igazolja, hogy elolvasta a Reklamációs szabályzatot, azzal teljes mértékben egyetért, és ugyanakkor igazolja, hogy rendesen tájékoztatták az áru reklamálásának feltételeiről és módjáról, beleértve azokat az adatokat is, hogy hol lehet a reklamációt érvényesíteni, a garanciális javítások végrehajtásáról a Tt. 205/2007 fogyasztóvédelemről és a SzT 372/1990 sz., vétségekről szóló törvénye módosításáról szóló többször módosított törvény (a továbbiakban „törvény”) 18.par. (1) bekezdésével összhangban.
 3. A reklamációs szabályzat a vevő által az eladótól, az eladó honlapján található internetes üzletből elektronikus úton vásárolt árura vonatkozik.
 4. Vevő csak arra az árura nézve érvényesítheti eladónál a jótállást, amely olyan hibákat mutat, amiket a gyártó, a szállító vagy eladó okozott, jótállás alá tartozik és eladónál lett vásárolva.
 5. Az árura vonatkozó reklamációs eljárás azon a napon kezdődik, amikor teljesül az összes alábbi feltétel:
  • Eladónak kézbesítették a vevő által kitöltött reklamációs nyomtatványt
  • Eladónak kézbesítették a vevő által reklamált árut.
  Eladó ajánlja vevőnek, hogy az áruküldeményt biztosítsa. Az utánvéttel küldött árut eladó nem veszi át.
 6. A reklamációs eljárás kezdete ugyanakkor a reklamáció érvényesítésének napja. A reklamált árut el kell juttatni eladó székhelyére, ha eladó vagy az erre kijelölt személy másként nem határoz.
 7. Eladó vagy az erre kijelölt személy az eladó által meghatározott alkalmas formájú igazolást ad vevőnek az áru reklamációjának érvényesítéséről, pl. e-mailben vagy írásban, amelyben köteles pontosan megjelölni az áru hibáit a Törvény 18.par. (5) bekezdésével összhangban, és kioktatni a fogyasztót a jogairól, amelyeket a Polgári Törvénykönyv 622 és 623. paragrafusainak rendelkezései biztosítanak a számukra. Ha a reklamáció érvényesítésére a távkommunikáció eszközeivel kerül sor, eladó köteles azonnal visszaigazolni vevőnek a reklamáció érvényesítését. Ha az igazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, haladéktalanul el kell juttatni a vevőhöz, legkésőbb azonban a reklamáció elintézéséről szóló dokumentummal együtt. A reklamáció érvényesítésének visszaigazolását nem kell kézbesíteni, ha vevő más módon igazolni tudja a reklamáció érvényesítését.
 8. Vevő döntése alapján, hogy a Polgári Törvénykönyv 622-623.paragrafusai értelmében őt megillető jogok közül melyiket érvényesíti, eladó vagy az általa kijelölt személy köteles megjelölni a reklamáció elintézésének módját a Törvény 2.par. m) betűje szerint azonnal, bonyolultabb esetekben a reklamációs eljárás kezdete után 3 napon belül, indokolt esetben, különösen, ha az áru állapotának bonyolult műszaki értékelésére van szükség, legkésőbb 30 nappal a reklamációs eljárás megkezdése után. A reklamáció elintézési módjának megjelölése után eladó vagy a kijelölt személy a reklamációt azonnal elintézi, indokolt esetben a reklamáció később is elintézhető. A reklamáció elintézésének azonban nem szabad a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napnál tovább tartania. A reklamáció elintézésére kijelölt határidő eltelte után a fogyasztónak joga van visszalépni a szerződéstől, vagy joga van az áru új árura való cseréjére. Ha vevő az áru reklamációját az adásvételi szerződés megkötése utáni 12 hónapon belül érvényesítette, eladó a reklamációt csak szakértő állásfoglalása vagy meghatalmazott, felhatalmazott vagy akkreditált személy állásfoglalása, esetleg erre kijelölt személy állásfoglalása alapján intézheti el elutasítással (a továbbiakban „az áru szakmai elbírálása”). Tekintet nélkül a szakmai elbírálás eredményére eladó nem kérheti vevőtől sem az áru szakmai elbírálásának költségeit, sem egyéb, az áru szakmai elbírálásával összefüggő költség megtérítését.
 9. Ha vevő a termék reklamációját az adásvételi szerződés megkötése után 12 hónappal érvényesítette, és eladó a reklamációt elutasította, a reklamációt intéző személy köteles a reklamáció elintézéséről szóló dokumentumban feltüntetni, hogy vevő kinek küldheti el az árut szakmai elbírálás céljából.
 10. Vevőnek nincs joga jótállást érvényesíteni azokra a hibákra, amelyekre őt eladó a szerződés megkötése idején figyelmeztette, vagy amelyekről az adásvételi szerződés megkötésének körülményeire való tekintettel tudnia kellett.
 11. Eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás tárgyat hibátlanra, ha ezzel vevőnek nem okoz komoly nehézségeket.
 12. Vevő joga a reklamáció érvényesítésére eladónál megszűnik, ha:
  • nem mutatja be az áru kifizetéséről szóló igazolást, a szállítólevelet vagy garancialevelet, illetve az áru dokumentációját
  • nem jelzi a nyilvánvaló hibákat az áru átvételekor,
  • lejár az áru jótállási ideje
  • az áru vevő által okozott mechanikus károsodása esetén,
  • az árut olyan körülmények között használta, amelyek vegyi és mechanikus hatásukkal nem felelnek meg a természetes környezetnek,
  • az áru szakszerűtlen kezelése vagy a róla való gondoskodás elhanyagolása esetén,
  • az árut túlságosan megterhelték vagy a dokumentációban feltüntetett feltételekkel ellentétesen használták,
  • az árut előre nem látható és nem megakadályozható események rongálták meg,
  • az áru véletlen romlás vagy véletlen rosszabbodás miatt károsodott,
  • szakszerűtlen beavatkozásra, szállítás alatti károsodásra, tűzkárra vagy egyéb kiszámíthatatlan eseményre került sor.
 13. A jótállás nem vonatkozik a tárgy (vagy a tárgy részei) általános, a használat által okozott kopására. A termék rövidebb életképességét nem lehet hibaként kezelni, és reklamálni sem lehet.
 14. Abban az esetben, ha az áru a vevő általi átvételkor nem felel meg az adásvételi szerződésben leírtaknak (ellentétben áll az adásvételi szerződéssel), vevőnek joga van arra, hogy eladó a tárgyat ingyen és haladéktalanul az adásvételi szerződésnek megfelelő állapotba hozza. Ha az áru ellentétben áll az adásvételi szerződéssel, a fogyasztónak joga van ún. helyrehozási megállapodásra, éspedig:
  • a fogyasztási cikk szerződésnek megfelelő állapotba hozásával, ingyenes javítással
  • a vételár arányos csökkentésével,
  • pót-áruszállítással,
  • a szerződéstől való visszalépéssel.
 15. Eladó köteles a reklamációt elintézni és a reklamációs eljárást befejezni az alábbi módok egyikével:
  • a javított áru átadása,
  • az áru cseréje,
  • az áru vételárának visszafizetése,
  • az áru árának arányos csökkentése,
  • az eladó által meghatározott teljesítés átvételére vonatkozó írásos felszólítás,
  • az áru reklamációjának indokolt elutasítása.
 16. Eladó köteles a reklamáció elintézésének módjáról és a reklamáció elintézéséről írásos dokumentumot kiadni vevőnek a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül, postai, futár-vagy házhoz szállító szolgálat közvetítésével, vagy e-mailben.
 17. A jótállási idő 24 hónap és azon a napon kezdődik, amikor vevő az árut átvette.
 18. A jótállási idő meghosszabbodik annyival, ameddig vevő nem használhatta az árut annak garanciális javítása miatt.
 19. Ha az árut újra cserélik, vevő egy dokumentumot kap, amelyen fel lesz tüntetve a kicserélt áru, és az esetleges további reklamációkat az eredeti szállítólevél és a reklamációs dokumentum alapján érvényesítik. Ha az árut újra cserélik, a jótállási idő ismét az új áru átvételétől kezd telni, de csak az új árura vonatkoztatva.
 20. Ha olyan hibáról van szó, amit nem lehet eltüntetni, vagy többször ismétlődő elhárítható hibáról, vagy nagyobb számú különböző elhárítható hibáról, amelyek akadályozzák az áru rendes vagy hibátlan használatát, eladó a vevő döntésétől függően a reklamációt az alábbiak szerint intézi:
  • kicseréli az árut másik, hibátlan árura, azonos vagy hasonló tulajdonságokkal, vagy
  • abban az esetben, ha nem tudja újra cserélni, jóváírást állít ki a hibás árura.

 

IX. Visszalépés a szerződéstől

 1. Eladónak joga van visszalépni a szerződéstől, ha elfogyott a raktárkészlet, az áru nem hozzáférhető, vagy ha az adásvételi szerződésben megjelölt áru gyártója, importőre vagy forgalmazója megszüntette a gyártást vagy olyan jelentős módosításokat eszközölt, amelyek lehetetlenné tették az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelességeinek teljesítését, magasabb hatalom beavatkozása következtében, vagy ha a tőle elvárható minden erőfeszítés ellenére sem képes az árut vevőnek a jelen üzleti feltételekben előírt időpontban vagy az internetes üzletében feltüntetett áron átadni.
 2. Vevőnek joga van indokolás nélkül visszalépni a szerződéstől a Tt. 102/2004.sz. törvény feltételei mellett, amelynek tárgya a fogyasztók védelme távolsági vagy az eladó üzlethelyiségein kívüli megkötött szerződés szerinti árueladás vagy szolgáltatásnyújtás esetén, valamint egyes törvények módosítása és kiegészítése (a továbbiakban „Árueladási fogyasztóvédelmi törvény”), éspedig az áru átvételétől számított 14 napon belül.
 3. Vevő az eladónak megküldött megrendeléssel igazolja, hogy eladó rendesen és időben teljesítette az Árueladási fogyasztóvédelmi törvény 3.par. (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségeit.
 4. Vevő a szerződéstől való visszalépésre való jogát az erre szolgáló nyomtatvánnyal érvényesítheti eladónál, amelyet eladó postai vagy e-mail címére küld el.
 5. A szerződéstől való visszalépés után eladó visszaad vevőnek minden fizetést, amit vevő bizonyíthatóan megfizetett a szerződéskötéssel összefüggésben, különösen a vételárat, 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor eladónak kézbesítették vevő értesítését az adásvételi szerződéstől való visszalépéséről. A kifizetésre ugyanolyan módon kerül sor, mint amilyet vevő használt az eladó részére történt kifizetés során, amennyiben vevő nemjelölt meg más térítési módot a szerződéstől való visszalépésre vonatkozó nyomtatványon, éspedig bármely illeték számlázása nélkül.
 6. Vevő köteles legkésőbb 14 nappal a szerződéstől való visszalépés után visszaküldeni vagy visszaadni eladónak az árut annak tartozékaival együtt, beleértve a dokumentációt, használati utasítást, garancialevelet, fizetési bizonylatot stb., eredeti csomagolásban.
 7. Vevő a szerződéstől való visszalépéskor viseli az áru eladó vagy az eladó által erre kijelölt személy részére történő visszaküldésének közvetlen költségeit.

 

Garanciális és jótállási feltételek

Az oxygain.sk elektromos cigaretta webáruházunk arra törekszik, hogy webáruházunkban kizárólag magas minőségű termékek kerüljenek, azonban sajnos előfordulhat meghibásodás, mint bármely más elektronikus termékkel. A tőlünk vásárolt termékre garanciát adunk:

Elektromos cigaretta készletekre 6 hónap, akkumulátorokra, USB és hálózati töltőkre, akkumulátorokra 3 hónap garanciát biztosítunk. Porlasztókra és kiegészítő termékekre garanciát nem vállalunk.

A (Li-Ion) akkumulátorok élettartama előre meghatározható (300 feltöltési ciklusban határozható meg). Az akkumulátor teljesítménye ekkor folyamatosan csökken, ez természetes folyamat, nem garanciális probléma.

A tőlünk vásárolt termékeket mindenki saját felelősségére használja. A termékek használata esetén más termékben bekövetkező esetleges hibákért nem vállalunk felelősséget (leejtés, beázás, stb).

A garancia csak a készülék rendeltetésszerű használata során felmerülő hibákra vonatkozik és NEM terjed ki az alábbiakra:

 • a készüléket ért fizikai hatások, a készülék leejtése, ütődése, külsérelmi károsítása, micro USB csatlakozó kiszakadása, beázása által okozott hibákra és gondatlanság által okozott károkra, beleértve a készülékekbe beszivárgott eliquid okozta meghibásodást
 • a használati utasításban foglaltak be nem tartásából eredő meghibásodásokra,
 • a készülékben használt fogyóeszközökre (utántöltő folyadék, porlasztófej)
 • a készülékben használt integrált patronok megbontása és utántöltése, a folyadékos tankpatronok túltöltése által okozott meghibásodásra.

A garanciális ügyintézés menete:

 • A vásárló e-mailben jelzi a webáruház felé a garanciális igényét
 • A webáruház megpróbál távolról segítséget nyújtani, az esetleges felesleges visszaküldés elkerülése érdekében
 • Amennyiben a probléma távolról nem orvosolható, a webáruház megküldi a vevő részére a garanciális szerviz címét. Termékenként ez változó lehet.
 • Az odaszállítás költség a vevőt terheli
 • A szerviz, vagy a webáruház tájékoztatja a vevőt  a garanciális javítás, vagy csere folyamatáról
 • A javított, vagy cserélt készülék, nem jogos garanciális igény esetén az eredeti készülék visszaszállításra kerül a vevő részére


Compare 0

No products

To be determined Szállítás
0 Ft‎ Total

Fizetés