Általános üzleti feltételek

 

1. Általános rendelkezések

 1. A jelen általános üzleti feltételek (a továbbiakban „Üzleti feltételek”) az eladó  (a továbbiakban „eladó”) és a vevő – fogyasztó vagy jogi személy közti, az eladó internetes üzletének honlapján található áru adásvételéről szóló szerződésből eredő jogokat és kötelességeket szabályozzák.
 2. Eladó adatai:
  oxygain.sk Webáruház
  E-mail: eshop@oxygain.sk
 3. Felügyelő szerv:
  Szlovák kereskedelmi felügyelet (SOI)
  A SOI Nitra-i (Nyitra) Kerületi Felügyelősége
  Felügyeletvégrehajtási Szakosztály
  P.O.Box 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
  Tel.: 037/7720001, 035/7720034, 035/7720024
  Fax: 037/7720024
 4. A vevők – fogyasztók jogosultak a vitáik megoldására felhasználni az online vitamegoldási platformot, az általuk választott nyelven. Vevő – fogyasztó felhasználhatja vitája alternatív megoldásához az online platformot, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ honlapon hozzáférhető. Vevő – fogyasztó a beadvány benyújtásakor kitölti az elektronikus panasznyomtatványt. A bemutatott információknak elegendőeknek kell lenniük a viták online alternatív megoldására illetékes szubjektum meghatározásához.
 5. Vevő alatt az Üzleti feltételek jelen részének értelmében a fogyasztó, vállalkozó, vagy jogi személy értendő. Fogyasztó alatt a jelen Üzleti feltételek céljaira az a természetes személy értendő, aki az adásvételi szerződés megkötésénél és teljesítésénél nem vállalkozói tevékenysége, foglalkozása vagy hivatása keretében jár el. Vevő vagy fogyasztó a megrendelés benyújtásakor megadja családi és utónevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét.
 6. Az általános üzleti feltételek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részei. Abban az esetben, ha eladó és vevő írásos adásvételi szerződést kötnek, amelyben az általános üzleti feltételektől eltérő feltételeket állapítanak meg, az adásvételi szerződés rendelkezései előnyt élveznek az általános üzleti feltételekkel szemben.

 

 II. Az adásvételi szerződés megkötésének módja

 1. Az adásvételi szerződés megkötésére a vevő adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatának eladó részéről történő elfogadásával kerül sor, a vevő részéről eladónak elküldött e-mail üzenet formájában, és/vagy az eladó honlapján található nyomtatvány vevő általi kitöltésével és elküldésével (a továbbiakban „megrendelés”).
 2. Vevő megrendelésének eladó általi elfogadása eladó mailben történő, „a megrendelés visszaigazolása” elnevezésű visszaigazolása vevő felé a megrendelés elfogadásáról a vevő megrendelésének ezt megelőző kézbesítése és a vevő által kért áru hozzáférhetőségének, érvényes árának és a szállítás határidejének ellenőrzése után. Az automatikus Tájékoztatás a megrendelés fogadásáról vevő elektronikus levelezésébe, amelyet vevő a megrendelés elküldése után azonnal megkap, nem tekintendő a megrendelés kötelező elfogadásának.
 3. Vevő elektronikus úton vagy telefonon közölheti eladóval a megrendelés eladó részére történt kézbesítésétől számított 24 órán belül, hogy törli a megrendelést. A megrendelés törlése esetén eladó nem számláz vevőnek semmilyen költséget a megrendelés törlésével kapcsolatban. Abban az esetben, ha vevő kifizette eladónak a vételárat vagy annak egy részét a megrendelés törlésének idején, eladó visszaadja a már kifizetett vételárat vagy annak egy részét a megrendelés törléstől számított 14 napon belül, a vevő számlájára történő átutalással, amennyiben szerződő felek nem állapodnak meg a vételár visszafizetésének más módjában.

 

III. Eladó jogai és kötelességei

 1. Eladó köteles:
  • az eladó által visszaigazolt megrendelés alapján vevőnek leszállítani az árut a megegyezett mennyiségben, minőségben és időpontban, azt becsomagolni vagy a tárolásához és megóvásához szükséges módon felszerelni.
  • vevőnek átadni legkésőbb az áruval együtt írásban vagy elektronikus úton minden, az áru átvételéhez és használatához szükséges dokumentumot, és az érvényes jogszabályokban előírt további dokumentumokat
 2. Eladónak joga van
  • a leszállított áruért járó vételár vevő által rendesen és időben történő megfizetéséhez
  • a megrendelés törléséhez, ha a raktárkészlet eladása vagy az árucikk hiánya miatt nem képes vevőnek leszállítani az árut a jelen üzleti feltételekben meghatározott időpontban vagy olyan áron, amely az internetes üzlet honlapján található, amennyiben az ügyféllel nem állapodott meg pótteljesítésben. A megrendelés törléséről az ügyfelet telefonon vagy e-mailben értesítik, és amennyiben a vételár vagy annak egy része kifizetésre került, a pénzt 14 napon belül visszautalják a vevő által megjelölt számlára, ha vevő és eladó másként nem egyeznek meg.

 

IV. Vevő jogai és kötelességei

 1. Vevő köteles:
  • átvenni a megvásárolt vagy megrendelt árut
  • kifizetni eladónak a kialkudott vételárat a megegyezés szerinti határidőben, beleértve az áru kézbesítésének költségeit,
  • a szállítólevélen az aláírásával vagy a megbízott személy aláírásával igazolni az áru átvételét.
  Vevőnek joga van rá, hogy az árut a szerződő felek által a megrendelés elfogadásában megegyezett mennyiségben, minőségben, határidőben és helyen megkapja.

 

V. Szállítási és fizetési feltételek

 1. Az áru eladására az eladó internetes üzletének honlapján található minták, katalógusok, típuslevelek és mintasorok szerint kerül sor.
 2. Eladó köteles teljesíteni vevő megrendelését, és az árut a vevő megrendelésének eladó által történt elfogadása után 30 napon belül leszállítani. Vevő ezt a szállítási határidőt fenntartás nélkül elfogadja.
 3. Vevő köteles az árut azon a helyen átvenni, amely a megrendelés eladó által történt megerősítésében szerepel. Abban az esetben, ha vevő a szerződéstől való előzetes írásos visszalépés nélkül nem veszi át az árut az adásvételi szerződésben szereplő terminus letelte után legkésőbb öt nappal, eladónak kártérítésre van joga a megrendelés sikertelen kézbesítése valódi költségeinek összegéig. Ha eltelik öt nap attól a naptól számítva, amikor vevő köteles lett volna átvenni az árut, eladónak joga van visszalépni a szerződéstől, és az árut harmadik személynek eladni.
 4. Az áru átadásának helye a megrendelés eladó általi visszaigazolásában szereplő hely, ha a szerződő felek az adásvételi szerződésben másként nem állapodnak meg.
 5. Abban az esetben, ha eladó a vevő által az adásvételi szerződésben megjelölt helyre szállítja az árut, vevő köteles azt személyesen átvenni, vagy biztosítani, hogy az árut olyan személy vegye át, akit meghatalmaz annak átvételére, amennyiben maga nem lenne jelen. A megrendelt árut az átvételi helyeken is át lehet venni az eladó honlapján megjelölt feltételekkel.
 6. Vevő köteles ellenőrizni a küldeményt, vagyis az árut, és a csomagolást, közvetlenül a kézbesítés után. Ha vevő megállapítja, hogy az áru csomagolása mechanikus kárt szenvedett, köteles ezt a tényt jelenteni a szállítmányozónak, és annak jelenlétében megvizsgálni az árut. Ha az áru károsodását állapítják meg annak átvételekor, vevő köteles az áru átvétele után azonnal jegyzőkönyvbe venni az áru károsodásának mértékét és jellegét (kárfeljegyzés), aminek a helyességét a szállítmányozó igazolja.
 7. A termék olyan mechanikus károsodásának reklamációit, amelyek nem voltak nyilvánvalóak az áru átvételekor, a küldemény átvétele után azonnal, legkésőbb azonban 24 órán belül érvényesíteni kell. Az ügyfél kötelessége bebizonyítani, hogy a mechanikus sérülést nem lehetett felfedezni a termék és a csomagolás alapos ellenőrzése során sem. A termék mechanikus sérüléseinek későbbi reklamációit már nem lehet elismerni.
 8. Az ügyfél köteles a termék átvételekor ellenőrizni, hogy a csomagolás teljes-e. Ha a küldeményt futár kézbesíti, vevő helyben köteles megírni a nem teljes csomagolásra vonatkozó kárfeljegyzést. Személyes átvételkor a vevő köteles azonnal ellenőrizni a csomagolás tartalmát, utólagos reklamációt nem fogadunk el.
 9. Vevőnek joga van visszalépni a szerződéstől, ha eladó nem adja át az árut a Kereskedelmi feltételek V.cikk 2. pontja szerinti határidőben, és eladó köteles visszaadni vevőnek a vételár már megfizetett részét a jelen általános üzleti feltételek értelmében.
 10. A fizetés módjai: Készpénzben az áru átvételekor a futárnak vagy bankkártyával interneten keresztül.

 

VI. Vételár

 1. Vevő köteles eladónak kifizetni az áru adásvételi szerződésben kialkudott és/vagy az adásvételi szerződés megkötésekor érvényes árlistán feltüntetett vételárát az áru kézbesítésének költségeivel együtt (a továbbiakban „vételár”), készpénzben eladó kijelölt üzemegységében, utánvéttel az áru átadásának helyén, utánvéttel a postai szolgáltatást végző társaság közvetítésével, vagy banki átutalással eladó számlájára, amelyet a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett.
 2. Abban az esetben, ha vevő a vételárat banki átutalással fizeti meg eladónak, a fizetés napjaként az a nap tekintendő, amikor a vételár jóváírásra került eladó számlájára.
 3. Vevő köteles az áru vételárát eladó részére az adásvételi szerződés szerinti határidőben megfizetni, legkésőbb azonban az áru átvételekor.

 

VII. A tulajdonjog megszerzése és az árura vonatkozó kárveszély átszállása

 1. Vevő csak az áru teljes árának megfizetése után szerzi meg annak tulajdonjogát.
 2. Az árura vonatkozó kárveszély akkor száll át vevőre, amikor az átveszi az árut eladótól, vagy ha ezt nem teszi meg időben, akkor, amikor eladó lehetővé teszi a számára, hogy rendelkezzen az áruval, és vevő átveszi azt.

 

VIII. Reklamációs szabályzat

 1. Eladó felel az áru hibáiért és vevő köteles a reklamációt haladéktalanul érvényesíteni eladónál a reklamációs szabályzat szerint.
 2. Vevő a megrendelés eladó részére történő elküldése előtt a megfelelő mezőre kattintva igazolja, hogy elolvasta a Reklamációs szabályzatot, azzal teljes mértékben egyetért, és ugyanakkor igazolja, hogy rendesen tájékoztatták az áru reklamálásának feltételeiről és módjáról, beleértve azokat az adatokat is, hogy hol lehet a reklamációt érvényesíteni, a garanciális javítások végrehajtásáról a Tt. 205/2007 fogyasztóvédelemről és a SzT 372/1990 sz., vétségekről szóló törvénye módosításáról szóló többször módosított törvény (a továbbiakban „törvény”) 18.par. (1) bekezdésével összhangban.
 3. A reklamációs szabályzat a vevő által az eladótól, az eladó honlapján található internetes üzletből elektronikus úton vásárolt árura vonatkozik.
 4. Vevő csak arra az árura nézve érvényesítheti eladónál a jótállást, amely olyan hibákat mutat, amiket a gyártó, a szállító vagy eladó okozott, jótállás alá tartozik és eladónál lett vásárolva.
 5. Az árura vonatkozó reklamációs eljárás azon a napon kezdődik, amikor teljesül az összes alábbi feltétel:
  • Eladónak kézbesítették a vevő által kitöltött reklamációs nyomtatványt
  • Eladónak kézbesítették a vevő által reklamált árut.
  Eladó ajánlja vevőnek, hogy az áruküldeményt biztosítsa. Az utánvéttel küldött árut eladó nem veszi át.
 6. A reklamációs eljárás kezdete ugyanakkor a reklamáció érvényesítésének napja. A reklamált árut el kell juttatni eladó székhelyére, ha eladó vagy az erre kijelölt személy másként nem határoz. Odaszállítás költsége a vevőt, a visszaszállítási költsége eladót terheli.
 7. Eladó vagy az erre kijelölt személy az eladó által meghatározott alkalmas formájú igazolást ad vevőnek az áru reklamációjának érvényesítéséről, pl. e-mailben vagy írásban, amelyben köteles pontosan megjelölni az áru hibáit a Törvény 18.par. (5) bekezdésével összhangban, és kioktatni a fogyasztót a jogairól, amelyeket a Polgári Törvénykönyv 622 és 623. paragrafusainak rendelkezései biztosítanak a számukra. Ha a reklamáció érvényesítésére a távkommunikáció eszközeivel kerül sor, eladó köteles azonnal visszaigazolni vevőnek a reklamáció érvényesítését. Ha az igazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, haladéktalanul el kell juttatni a vevőhöz, legkésőbb azonban a reklamáció elintézéséről szóló dokumentummal együtt. A reklamáció érvényesítésének visszaigazolását nem kell kézbesíteni, ha vevő más módon igazolni tudja a reklamáció érvényesítését.
 8. Vevő döntése alapján, hogy a Polgári Törvénykönyv 622-623.paragrafusai értelmében őt megillető jogok közül melyiket érvényesíti, eladó vagy az általa kijelölt személy köteles megjelölni a reklamáció elintézésének módját a Törvény 2.par. m) betűje szerint azonnal, bonyolultabb esetekben a reklamációs eljárás kezdete után 3 napon belül, indokolt esetben, különösen, ha az áru állapotának bonyolult műszaki értékelésére van szükség, legkésőbb 30 nappal a reklamációs eljárás megkezdése után. A reklamáció elintézési módjának megjelölése után eladó vagy a kijelölt személy a reklamációt azonnal elintézi, indokolt esetben a reklamáció később is elintézhető. A reklamáció elintézésének azonban nem szabad a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napnál tovább tartania. A reklamáció elintézésére kijelölt határidő eltelte után a fogyasztónak joga van visszalépni a szerződéstől, vagy joga van az áru új árura való cseréjére. Ha vevő az áru reklamációját az adásvételi szerződés megkötése utáni 12 hónapon belül érvényesítette, eladó a reklamációt csak szakértő állásfoglalása vagy meghatalmazott, felhatalmazott vagy akkreditált személy állásfoglalása, esetleg erre kijelölt személy állásfoglalása alapján intézheti el elutasítással (a továbbiakban „az áru szakmai elbírálása”). Tekintet nélkül a szakmai elbírálás eredményére eladó nem kérheti vevőtől sem az áru szakmai elbírálásának költségeit, sem egyéb, az áru szakmai elbírálásával összefüggő költség megtérítését.
 9. Ha vevő a termék reklamációját az adásvételi szerződés megkötése után 12 hónappal érvényesítette, és eladó a reklamációt elutasította, a reklamációt intéző személy köteles a reklamáció elintézéséről szóló dokumentumban feltüntetni, hogy vevő kinek küldheti el az árut szakmai elbírálás céljából.
 10. Vevőnek nincs joga jótállást érvényesíteni azokra a hibákra, amelyekre őt eladó a szerződés megkötése idején figyelmeztette, vagy amelyekről az adásvételi szerződés megkötésének körülményeire való tekintettel tudnia kellett.
 11. Eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás tárgyat hibátlanra, ha ezzel vevőnek nem okoz komoly nehézségeket.
 12. Vevő joga a reklamáció érvényesítésére eladónál megszűnik, ha:
  • nem mutatja be az áru kifizetéséről szóló igazolást, a szállítólevelet vagy garancialevelet, illetve az áru dokumentációját
  • nem jelzi a nyilvánvaló hibákat az áru átvételekor,
  • lejár az áru jótállási ideje
  • az áru vevő által okozott mechanikus károsodása esetén,
  • az árut olyan körülmények között használta, amelyek vegyi és mechanikus hatásukkal nem felelnek meg a természetes környezetnek,
  • az áru szakszerűtlen kezelése vagy a róla való gondoskodás elhanyagolása esetén,
  • az árut túlságosan megterhelték vagy a dokumentációban feltüntetett feltételekkel ellentétesen használták,
  • az árut előre nem látható és nem megakadályozható események rongálták meg,
  • az áru véletlen romlás vagy véletlen rosszabbodás miatt károsodott,
  • szakszerűtlen beavatkozásra, szállítás alatti károsodásra, tűzkárra vagy egyéb kiszámíthatatlan eseményre került sor.
 13. A jótállás nem vonatkozik a tárgy (vagy a tárgy részei) általános, a használat által okozott kopására. A termék rövidebb életképességét nem lehet hibaként kezelni, és reklamálni sem lehet.
 14. Abban az esetben, ha az áru a vevő általi átvételkor nem felel meg az adásvételi szerződésben leírtaknak (ellentétben áll az adásvételi szerződéssel), vevőnek joga van arra, hogy eladó a tárgyat ingyen és haladéktalanul az adásvételi szerződésnek megfelelő állapotba hozza. Ha az áru ellentétben áll az adásvételi szerződéssel, a fogyasztónak joga van ún. helyrehozási megállapodásra, éspedig:
  • a fogyasztási cikk szerződésnek megfelelő állapotba hozásával, ingyenes javítással
  • a vételár arányos csökkentésével,
  • pót-áruszállítással,
  • a szerződéstől való visszalépéssel.
 15. Eladó köteles a reklamációt elintézni és a reklamációs eljárást befejezni az alábbi módok egyikével:
  • a javított áru átadása,
  • az áru cseréje,
  • az áru vételárának visszafizetése,
  • az áru árának arányos csökkentése,
  • az eladó által meghatározott teljesítés átvételére vonatkozó írásos felszólítás,
  • az áru reklamációjának indokolt elutasítása.
 16. Eladó köteles a reklamáció elintézésének módjáról és a reklamáció elintézéséről írásos dokumentumot kiadni vevőnek a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül, postai, futár-vagy házhoz szállító szolgálat közvetítésével, vagy e-mailben.
 17. A jótállási idő 6 hónap és azon a napon kezdődik, amikor vevő az árut átvette.
 18. A jótállási idő meghosszabbodik annyival, ameddig vevő nem használhatta az árut annak garanciális javítása miatt.
 19. Ha az árut újra cserélik, vevő egy dokumentumot kap, amelyen fel lesz tüntetve a kicserélt áru, és az esetleges további reklamációkat az eredeti szállítólevél és a reklamációs dokumentum alapján érvényesítik. Ha az árut újra cserélik, a jótállási idő ismét az új áru átvételétől kezd telni, de csak az új árura vonatkoztatva.
 20. Ha olyan hibáról van szó, amit nem lehet eltüntetni, vagy többször ismétlődő elhárítható hibáról, vagy nagyobb számú különböző elhárítható hibáról, amelyek akadályozzák az áru rendes vagy hibátlan használatát, eladó a vevő döntésétől függően a reklamációt az alábbiak szerint intézi:
  • kicseréli az árut másik, hibátlan árura, azonos vagy hasonló tulajdonságokkal, vagy
  • abban az esetben, ha nem tudja újra cserélni, jóváírást állít ki a hibás árura.

 

IX. Visszalépés a szerződéstől

 1. Eladónak joga van visszalépni a szerződéstől, ha elfogyott a raktárkészlet, az áru nem hozzáférhető, vagy ha az adásvételi szerződésben megjelölt áru gyártója, importőre vagy forgalmazója megszüntette a gyártást vagy olyan jelentős módosításokat eszközölt, amelyek lehetetlenné tették az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelességeinek teljesítését, magasabb hatalom beavatkozása következtében, vagy ha a tőle elvárható minden erőfeszítés ellenére sem képes az árut vevőnek a jelen üzleti feltételekben előírt időpontban vagy az internetes üzletében feltüntetett áron átadni.
 2. Vevőnek joga van indokolás nélkül visszalépni a szerződéstől a Tt. 102/2004.sz. törvény feltételei mellett, amelynek tárgya a fogyasztók védelme távolsági vagy az eladó üzlethelyiségein kívüli megkötött szerződés szerinti árueladás vagy szolgáltatásnyújtás esetén, valamint egyes törvények módosítása és kiegészítése (a továbbiakban „Árueladási fogyasztóvédelmi törvény”), éspedig az áru átvételétől számított 14 napon belül.
 3. Vevő az eladónak megküldött megrendeléssel igazolja, hogy eladó rendesen és időben teljesítette az Árueladási fogyasztóvédelmi törvény 3.par. (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségeit.
 4. Vevő a szerződéstől való visszalépésre való jogát az erre szolgáló nyomtatvánnyal érvényesítheti eladónál, amelyet eladó postai vagy e-mail címére küld el.
 5. A szerződéstől való visszalépés után eladó visszaad vevőnek minden fizetést, amit vevő bizonyíthatóan megfizetett a szerződéskötéssel összefüggésben, különösen a vételárat, 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor eladónak kézbesítették vevő értesítését az adásvételi szerződéstől való visszalépéséről. A kifizetésre ugyanolyan módon kerül sor, mint amilyet vevő használt az eladó részére történt kifizetés során, amennyiben vevő nem jelölt meg más térítési módot a szerződéstől való visszalépésre vonatkozó nyomtatványon, éspedig bármely illeték számlázása nélkül.
 6. Vevő köteles legkésőbb 14 nappal a szerződéstől való visszalépés után visszaküldeni vagy visszaadni eladónak az árut annak tartozékaival együtt, beleértve a dokumentációt, használati utasítást, garancialevelet, fizetési bizonylatot stb., eredeti csomagolásban.
 7. Egészségvédelmi, higiéniai okból kifolyólag a vevő csak és kizárólag fel nem bontott, eladható állapotban lévő termékre érvényesítheti a vásárlástól való elállásának a jogát, 
 8. Vevő a szerződéstől való visszalépéskor viseli az áru eladó vagy az eladó által erre kijelölt személy részére történő visszaküldésének közvetlen költségeit.

Garanciális és jótállási feltételek

Az e-cigishop.hu elektromos cigaretta webáruházunk arra törekszik, hogy webáruházunkban kizárólag magas minőségű termékek kerüljenek, azonban sajnos előfordulhat meghibásodás, mint bármely más elektronikus termékkel. A tőlünk vásárolt termékre garanciát adunk:

Elektromos cigaretta készletekre 6 hónap, akkumulátorokra, USB és hálózati töltőkre, akkumulátorokra 3 hónap garanciát biztosítunk. Porlasztókra és kiegészítő termékekre garanciát nem vállalunk.

A (Li-Ion) akkumulátorok élettartama előre meghatározható (300 feltöltési ciklusban határozható meg). Az akkumulátor teljesítménye ekkor folyamatosan csökken, ez természetes folyamat, nem garanciális probléma.

A tőlünk vásárolt termékeket mindenki saját felelősségére használja. A termékek használata esetén más termékben bekövetkező esetleges hibákért nem vállalunk felelősséget (leejtés, beázás, stb).

A garancia csak a készülék rendeltetésszerű használata során felmerülő hibákra vonatkozik és NEM terjed ki az alábbiakra:

 • a készüléket ért fizikai hatások, a készülék leejtése, ütődése, külsérelmi károsítása, micro USB csatlakozó kiszakadása, beázása által okozott hibákra és gondatlanság által okozott károkra, beleértve a készülékekbe beszivárgott eliquid okozta meghibásodást
 • a használati utasításban foglaltak be nem tartásából eredő meghibásodásokra,
 • a készülékben használt fogyóeszközökre (utántöltő folyadék, porlasztófej)
 • a készülékben használt integrált patronok megbontása és utántöltése, a folyadékos tankpatronok túltöltése által okozott meghibásodásra.

A garanciális ügyintézés menete:

 • A vásárló az eshop@oxygain.sk e-mail címen jelzi a webáruház felé a garanciális igényét
 • A webáruház megpróbál távolról segítséget nyújtani, az esetleges felesleges visszaküldés elkerülése érdekében
 • Amennyiben a probléma távolról nem orvosolható, a webáruház megküldi a vevő részére a garanciális szerviz címét. Termékenként ez változó lehet.
 • Az odaszállítás költség a vevőt terheli
 • A szerviz, vagy a webáruház tájékoztatja a vevőt  a garanciális javítás, vagy csere folyamatáról
 • A javított, vagy cserélt készülék, nem jogos garanciális igény esetén az eredeti készülék visszaszállításra kerül a vevő részére